Brand Controll Rooms

24/7 ergonomic workplace

In security and control rooms, company-specific processes and critical situations are managed. This requires a lot of operators on duty. An optimally equipped workplace helps performing their tasks. The layout, the way in which information is presented, the viewing distances to that information, the reaching distances to the required equipment: everything has to contribute to working with optimum focus. In other words: a security or control room must be designed ergonomically and functionally, with furniture that puts the user at the center. We have made this our specialty.

24-hour furniture, representative, safe and effective

For 24/7 workplaces only the highest quality standard is sufficient. The furniture must be ergonomic and also withstand a very high psychical load. In a workplace with 24-hour occupancy, seven days a week, the load of the furniture is more than six times larger than that of furniture in a standard office. This load places high demands on the material, design and production. At Brand Control Rooms we produce custom made ergonomic, maintenance-free furniture for 24-hour use. Furniture that remains representative, safe and effective for at least fifteen years. With the highest ease of use and according to the latest health and safety and NEN standards.

Our desks are of course safely electrically adjustable in height from sitting to standing position for an ergonomic working height. They also offer sufficient legroom and provide for the right distance to the monitors. The design of the worktop ensures that all equipment is easily accessible. In short: they comply with all NEN and health and safety requirements that apply in security and control rooms. However, we are particularly interested in the welfare of the user and in what the specific work situation needs. This requires customized advice, which is based on our intensive involvement. With a team of our own ergonomists, we translate the needs of your operators into suitable and verified custom solutions. Based on our knowledge and experience, combined with our unique tools, together with you we determine how many (rows of) monitors are required, which size and shape the desk should have, whether a central video wall is needed, which means of communication should be integrated into the worktop, et cetera.

Focus Desk for optimal concentration

Because we design and produce 24/7 furniture for many different sectors, we have a good understanding of the total scope of operational wishes and demands. These come together in our Focus Desk, an innovative, high-quality control desk, with a design that is completely dedicated to ergonomic user-friendliness. At the desk, operators have the best possible tools at their disposal to carry out their work properly and in a focused manner. The desk is available in three versions, varying in size and number of accessories, and can be constructed modularly, so that there is a suitable Focus Desk for every work situation.

Setting up a control room? We unburden you

Good furniture is not enough. The features and benefits of all different furniture must come together and create the ideal workspace together. Is eye contact between the operators desired or not? Should they be able to look at each other's monitors? Is there a lot or little consultation between them? Is a central video wall in the room required, or a video screen connected to the desk? All this influences the position that the desks and other furniture should have in relation to each other. Our turnkey approach is ideal to solve these issues. By leaving the layout of the entire control room to us, you not only save costs and time, but you are also sure that everything is optimally matched.

All our furniture meets the following (Dutch) health and safety, and general standards

●      Health and safety rules and regulations
●      NEN-EN 527 - Office furniture - work tables - desks
●      NEN-EN 1335 - Office furniture - office chairs - part 1 dimensions: determination of the dimensions
●      NPR-1813 - Guideline for office furniture and their application in furnishing administrative areas and offices - Explanation to the NEN-EN 1335 series, the NEN-EN 527 series and NEN-EN 13761
●      NEN-1824 - Ergonomic requirements for the area of (workplaces in) administrative areas and offices
●      NEN 3087 - Visual ergonomics: backgrounds, principles and applications
●      NEN-EN-ISO 9241-part 1-17 - Ergonomic requirements for office work with screens (VDTs) - Handbook Ergonomics / Human Factors 2013, Kluwer


24-uurs meubilair, representatief, veilig en werkzaam.

Voor 24/7 werkplekken volstaat alleen de hoogste kwaliteitsstandaard. Niet alleen moet het meubilair ergonomisch zijn, het moet ook bestand zijn tegen een zeer hoge fysieke belasting. Op een werkplek met 24-uurs bezetting, waar zeven dagen in de week gewerkt wordt, is de belasting van het meubilair ruim zes keer keer groter dan die van het meubilair in een standaard kantoorruimte. Deze belasting stelt hoge eisen aan het materiaal, het ontwerp en de productie. Bij Brand Control Rooms produceren we custom made ergonomische, onderhoudsvrije meubels voor 24-uurs gebruik. Meubels die zeker vijftien jaar representatief, veilig en werkzaam blijven. Met het hoogste gebruiksgemak en volgens de laatste ARBO- en NEN-normeringen.

Vanzelfsprekend zijn onze desks veilig elektrisch in hoogte verstelbaar van zit naar stahoogte voor een ergonomische werkhoogte. Ook bieden ze voldoende beenruimte, is de afstand tot de monitoren de juiste en zorgt het design van het werkblad ervoor dat alle apparatuur goed bereikbaar is. Kortgezegd: ze voldoen aan alle NEN en ARBO-eisen die gelden in meld- en controlekamers. Echter, wij zijn vooral geïnteresseerd in het welzijn van de gebruiker en in wat de specifieke werksituatie nodig heeft. Dat vraagt om maatwerkadvisering, die bij ons is gebaseerd op intensieve betrokkenheid. Met een team van eigen ergonomen vertalen wij de behoeftes van uw operators naar passende en getoetste maatwerkoplossingen. Op basis van onze kennis en ervaring, gecombineerd met onze unieke tools, bepalen we in gezamenlijkheid met u hoeveel (rijen) monitoren gewenst zijn, welke maat en vorm de desk moet hebben, of een centrale videowall noodzakelijk is, welke communicatiemiddelen er in het werkblad geïntegreerd moeten worden, et cetera.

Focus Desk voor optimale concentratie

Omdat wij 24/7 meubilair ontwerpen en produceren voor veel verschillende sectoren, hebben wij een goed besef van de totale scope aan operationele wensen en eisen. Deze komen samen in de door ons ontwikkelde Focus Desk, een innovatieve, hoogwaardige controle desk, met een design dat volledig in het teken staat van ergonomisch gebruiksgemak. Aan de desk hebben operators de best mogelijke tools tot hun beschikking om hun werk goed en gefocust ten uitvoer te brengen. De desk is er in drie uitvoeringen, variërend in omvang en aantal accessoires, en is modulair op te bouwen, waardoor er voor iedere werksituatie een geschikte Focus Desk is. 

Controlekamer inrichten? Wij ontzorgen u 

Met goed meubilair bent u er nog niet. De features en voordelen van alle verschillende meubels moeten samen komen en met elkaar de ideale werkruimte creëren. Is oogcontact tussen de operators gewenst of juist niet? Moeten zij op elkaars monitoren kunnen kijken? Vindt er veel of weinig overleg tussen hen plaats? Is er een centrale videowall in de ruimte nodig, of juist een aan de desk gekoppeld videoscherm? Dit alles is van invloed op de positie die de desks en andere meubels moeten innemen ten opzichte van elkaar. Hier komt onze turnkey-aanpak van pas. Door de inrichting van de gehele controlekamer aan ons over te laten, bespaart u niet alleen kosten en tijd, maar bent u er ook zeker van dat alles optimaal op elkaar is afgestemd. 

Al ons meubilair voldoet aan de volgende (Arbo-)normen 

  • Wet op arbeidsomstandigheden, Arbobesluit, Arbo- regelingen en Arbo- beleidsregels 
  • NEN-EN 527 - Kantoormeubelen - werktafels – bureaus 
  • NEN-EN 1335 - Kantoormeubelen - kantoorstoelen - deel 1 afmetingen: bepaling van de afmetingen
  • NPR-1813 - Richtlijn voor kantoormeubelen en hun toepassing bij de inrichting van administratieve ruimten en kantoren - Toelichting bij de NEN-EN 1335-reeks, de NEN-EN 527-reeks en NEN-EN 13761  
  • NEN-1824 - Ergonomische eisen voor de oppervlakte van (werkplekken in) administratieve ruimtes en kantoren 
  • NEN 3087 - Visuele ergonomie: achtergronden, principes en toepassingen
  • NEN-EN-ISO 9241-deel 1-17 - Ergonomische eisen voor kantoorarbeid met beeldschermen (VDT's) - Handboek Ergonomie / Human Factors 2013, Kluwer


Ervaar ons high-tech Experience Center

Maak kennis met onze unieke, ergonomisch ingerichte 24/7 oplossingen voor werken met optimale focus.
Maak een afspraak
Ervaar ons high-tech Experience Center